Posts Tagged ‘Exel’

การพัฒนานวัตกรรมด้วยโปรแกรม Excel

บทคัดย่อนวัตกรรม

                นวัตกรรม  จัดเป็นสื่อหรือวิธีการหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  ผู้สอนที่รู้จักคิด รู้จักสร้าง  หรือรู้จักนำเอานวัตกรรมต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน  ย่อมเป็นผู้ที่ได้เปรียบในการทำหน้าที่  ผลดีก็จะเกิดกับผู้เรียนโดยตรง  และยิ่งผู้สอนมีการพัฒนาต่อยอดเกี่ยวกับนวัตกรรมที่ใช้สอนแล้ว  ย่อมส่งผลดีต่อการจัดการศึกษาโดยรวม  สามารถเผยแพร่และสร้างเครือข่ายให้กว้างขวางยิ่งๆขึ้นต่อไป

                การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน  มีการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตเป็นอย่างมาก  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ทันสมัยเข้ามามีส่วนผูกผันกับชีวิตประจำวัน  และยุคโลกาภิวัตน์  ทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วกว้างขวาง  องค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมากมาย 

                การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  และการเรียนรู้แบบเล่นปนเรียนเป็นประเด็นหลักที่หยิบยกขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขก่อน  โดยผู้จัดทำมุ่งที่จะผลิตและพัฒนาสื่อที่ใช้แนวคิด / ทฤษฎีดังกล่าวเป็นหลัก   เป็นการส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการที่หลากหลาย  สามารถเติมเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนได้  จึงได้ผลิตสื่อนวัตกรรม “ พัฒนาผลงานด้วยโปรแกรม  Microsoft  Excel  ด้วย  เกมคณิตศาสตร์  ” ขึ้น  เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดจากการเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง  และเป็นการเรียนรู้ที่เป็นไปตามธรรมชาติ  ตรงตามความต้องการของผู้เรียนนั่นเอง

อ่านต่อค่ะ อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา