การพัฒนานวัตกรรมด้วยโปรแกรม Excel

บทคัดย่อนวัตกรรม

                นวัตกรรม  จัดเป็นสื่อหรือวิธีการหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  ผู้สอนที่รู้จักคิด รู้จักสร้าง  หรือรู้จักนำเอานวัตกรรมต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน  ย่อมเป็นผู้ที่ได้เปรียบในการทำหน้าที่  ผลดีก็จะเกิดกับผู้เรียนโดยตรง  และยิ่งผู้สอนมีการพัฒนาต่อยอดเกี่ยวกับนวัตกรรมที่ใช้สอนแล้ว  ย่อมส่งผลดีต่อการจัดการศึกษาโดยรวม  สามารถเผยแพร่และสร้างเครือข่ายให้กว้างขวางยิ่งๆขึ้นต่อไป

                การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน  มีการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตเป็นอย่างมาก  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ทันสมัยเข้ามามีส่วนผูกผันกับชีวิตประจำวัน  และยุคโลกาภิวัตน์  ทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วกว้างขวาง  องค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมากมาย 

                การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  และการเรียนรู้แบบเล่นปนเรียนเป็นประเด็นหลักที่หยิบยกขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขก่อน  โดยผู้จัดทำมุ่งที่จะผลิตและพัฒนาสื่อที่ใช้แนวคิด / ทฤษฎีดังกล่าวเป็นหลัก   เป็นการส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการที่หลากหลาย  สามารถเติมเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนได้  จึงได้ผลิตสื่อนวัตกรรม “ พัฒนาผลงานด้วยโปรแกรม  Microsoft  Excel  ด้วย  เกมคณิตศาสตร์  ” ขึ้น  เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดจากการเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง  และเป็นการเรียนรู้ที่เป็นไปตามธรรมชาติ  ตรงตามความต้องการของผู้เรียนนั่นเอง

อ่านต่อค่ะ

รายงานผลการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด

“ การพัฒนาผลงานโปรแกรม Microsoft Excel ด้วย เกมส์คณิตศาสตร์ ”

เจ้าของผลงาน  นางรชนก  ส่องแสง 

ครูโรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง   สพท. ยโสธร  เขต 1

ลักษณะของงาน / นวัตกรรม

               เป็นสื่อประเภทโปรแกรมสำเร็จรูป ใช้เปิดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  หัวข้อ “ พัฒนาผลงานโปรแกรม Microsoft Excel ด้วย เกมส์คณิตศาสตร์ ”

1. ที่มาและความสำคัญ

               การศึกษานับเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศต่อไป ในภาวะที่โลกยุคปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี โครงสร้าง และองค์ประกอบของประชากร มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทรัพยากรต่าง ๆ มีจำกัดมากขึ้น การที่จะให้การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนอย่างเต็มตามศักยภาพ ทั้งให้เป็นคนดี คนเก่ง นั้น จำเป็นต้องมีการกำหนดเป้าหมายและวิถีทางการดำเนินงานที่ดี และเป็นระบบ เพื่อการดำเนินงานทางการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ คือการพัฒนาคนที่มีคุณภาพในระบบสังคมต่อไป

               การดำเนินงานด้านต่างๆให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผู้ปฏิบัติในระดับแนวหน้าถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในด้านการศึกษา โรงเรียนจึงถือว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญที่สุด เนื่องจากผลการศึกษาจะเป็นไปอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานของทางโรงเรียนเป็นหลัก เมื่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 9(1) และ (2) ได้กำหนดให้มีการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ยึดหลักการด้านความมีเอกภาพของนโยบาย และความหลากหลายในการปฏิบัติ

                  กระบวนการจัดการเรียนการสอน เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในยุคของการปฏิรูปการศึกษา ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้หลากหลายวิธีการ ไม่มีวิธีการสอนแบบหนึ่งแบบใดเหมาะสมที่สุด หรือดีที่สุด ผู้สอนจึงต้องรู้จักวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้หลากหลาย เพื่อที่จะได้เลือกใช้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ หรือเนื้อหาวิชาที่ต้องการสอน โดยมีเป้าหมายสูงสุดร่วมกัน คือ การพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน และทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้นั้นๆได้ สื่อการเรียนการสอน จึงมีบทบาทสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้ผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ประสบผลสำเร็จได้

                  นวัตกรรม จัดเป็นสื่อหรือวิธีการหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ผู้สอนที่รู้จักคิด รู้จักสร้าง หรือรู้จักนำเอานวัตกรรมต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน ย่อมเป็นผู้ที่ได้เปรียบในการทำหน้าที่ ผลดีก็จะเกิดกับผู้เรียนโดยตรง และยิ่งผู้สอน มีการพัฒนาต่อยอดเกี่ยวกับนวัตกรรมที่ใช้สอนแล้ว ย่อมส่งผลดีต่อการจัดการศึกษาโดยรวม สามารถเผยแพร่ และสร้างเครือข่ายให้กว้างขวางยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

                   การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตเป็นอย่างมาก คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ทันสมัยเข้ามามีส่วนผูกผันกับชีวิตประจำวัน และยุคโลกาภิวัตน์ ทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วกว้างขวาง องค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมากมาย  การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และการเรียนรู้แบบเล่นปนเรียนเป็นประเด็นหลักที่หยิบยกขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขก่อน โดยผู้จัดทำมุ่งที่จะผลิตและพัฒนาสื่อที่ใช้แนวคิด / ทฤษฎีดังกล่าวเป็นหลัก เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดจากการเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง และเป็นการเรียนรู้ที่เป็นไปตามธรรมชาติ ตรงตามความต้องการของผู้เรียน เป็นการส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการที่หลากหลาย สามารถเติมเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนได้ จึงได้ผลิตสื่อนวัตกรรม “ พัฒนาผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ด้วย เกมคณิตศาสตร์ ” ขึ้น

2. หลักการ

                เนื่องจากปัจจุบันนี้ เป็นยุคของโลกาภิวัฒน์ เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้อง และมีบทบาทมากต่อการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งแพร่หลายเข้าไปในชีวิตประจำวันของนักเรียน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องการส่งเสริมให้บุตรหลานได้เรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ การสอนให้เกิดองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการคิดผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จึงเป็นหนทางอีกทางหนึ่งที่ดีมากในการที่จะให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเล่นปนเรียน เรียนรู้โดยมีพฤติกรรมธรรมชาติของตนเองเป็นตัวนำ อาศัยความซุกซน อยากรู้อยากเห็นของเด็กเป็นตัวล่อให้เกิดการเรียนรู้แบบเป็นธรรมชาติ ตามแนวคิด / ทฤษฎี เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และการจัดการเรียนการสอนแบบเล่นปนเรียน

3. วัตถุประสงค์

     3.1  วัตถุประสงค์ทั่วไป

               3.1.1 เพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง

     3.2  วัตถุประสงค์เฉพาะ

               3.2.1 เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาด้านความคิดผ่านการเรียนรู้ของนักเรียน

               3.2.2 เพื่อสร้างกระบวนการคิดและการมีส่วนร่วมของนักเรียน

               3.2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ได้รับกับกลุ่มสาระอื่น

               3.2 4เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้สื่อการเรียนรู้พัฒนาความคิดได้อย่างไร้ข้อจำกัด

               3.2.5 เพื่อพัฒนาและเติมเต็มนักเรียนให้มีศักยภาพ มีความเชื่อมั่น สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

4. ขั้นดำเนินการผลิตสื่อนวัตกรรมตามรูปแบบที่วางไว้

     4.1 นำเสนอแผนงานเพื่อขออนุมัติ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

     4.2 ครูคัดเลือกนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่มีผลงานทักษะและสมัครใจในการสร้างตารางงาน โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อพัฒนาผลงาน ด้วยเกมส์คณิตศาสตร์ เพื่อดำเนินการผลิตสื่อนวัตกรรมจำนวน 3 คน

     4.3 ขอความร่วมมือคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสามารถทั้ง 3 คน เพื่อเตรียมพัฒนาผลงาน

     4.4 ครูและนักเรียนร่วมกันวางแผนการดำเนินการผลิตสื่อนวัตกรรม โดยให้นักเรียนค้นหาความสามารถของตนเองตามรูปแบบกระบวนการคิดที่จะนำมาใช้ผลิตสื่อนวัตกรรม “เกมส์คณิตศาสตร์” ได้ข้อสรุปตามความสามารถ ดังนี้

              คนที่ 1 : ออกแบบ/สร้างตารางเกมส์/ตั้งเกณฑ์การเล่นได้

              คนที่ 2 : ตั้งสมมุติฐานและกำหนดความสัมพันธ์ตัวเลขได้

              คนที่ 3 : คิดค้นสูตร/ทดสอบสมมุติฐาน/คิดคำนวณได้

      4.5 ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้แบ่งภารกิจกันในทีม ด้วยการช่วยเหลือกันและรับคำแนะนำจากครูอย่างใกล้ชิด โดยสร้างและกำหนดการเชื่อมโยงเนื้อหาบูรณาการไปยังกลุ่มสาระอื่นจนงานสำเร็จ แล้วจัดเก็บข้อมูล ( ผลงานที่สำเร็จ ) ไว้ที่ Folder:/ D:/excel:/Sheet1:/ Sheet2

      4.6 นำไฟล์ทั้งหมดที่สร้างไว้บันทึกลงในแผ่นCD(เกมส์ที่ใช้เล่นเก็บไว้ที่Sheet1/คำเฉลยเก็บไว้Sheet2)

      4.7 นำสื่อนวัตกรรมที่ผลิตได้ ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อหาข้อบกพร่องทั้งในรูปแบบเอกสารและแผ่น CD เพื่อประเมินผลตามสภาพจริง

       4.8 ปรับปรุง / แก้ไข / พัฒนาสื่อนวัตกรรมที่ได้ให้มีความสมบูรณ์ที่สุด

       4.9 รายงานผลความก้าวหน้าให้ผู้บริหารทราบ

       4.10 ส่งเสริม แนะนำให้ครูทั้งในและนอกโรงเรียนนำสื่อนวัตกรรมที่ได้ไปใช้จัดการเรียนการสอน

       4.11 ส่งผลงานที่ผลิตได้เข้าร่วมคัดเลือกพัฒนาผลงานตาม โครงการ Microsoft IT Youth Challenge 2006 ของบริษัท ไมโครซอฟท์ ( ประเทศไทย ) จำกัด

        4.12 ได้รับการคัดเลือกผลงานเข้าแค้มป์คอมพิวเตอร์ตาม โครงการ Microsoft IT Youth Challenge 2006 ของบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2549 จำนวน 1 ทีม ( 3 คน )

       4.13 สรุปผล และรายงานผลโครงการให้ผู้บริหารทราบ

5. ผลของความสำเร็จ

                 นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างดียิ่ง เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนความรู้กันและกัน มีการสร้างองค์ความรู้ และนำเสนอผลงานของตนเองอย่างมีรูปแบบเกิดการพัฒนาทักษะในด้านการคิดโดยไม่รู้ตัว และนักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ครูสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกันกับผู้เรียน ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ดีขึ้น สมดังวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มขึ้น บางส่วนได้รับการเผยแพร่ผลงานเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน และคุณภาพโดยรวมของการจัดการศึกษาได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นดังจะเห็นได้จาก

        5.1 ผลที่เกิดขึ้นต่อนักเรียน

                5.1.1 บริษัท ไมโครซอฟท์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ได้คัดเลือกผลงานนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 3 จำนวน 1 ทีม (3 คน ) โปรแกรม Microsoft Excel หัวข้อ “ เกมส์คณิตศาสตร์ ” ร่วมเข้าแคมป์คอมพิวเตอร์ “ โครงการ Microsoft IT Youth Challenge 2006 ” ระดับภูมิภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2549 ที่จังหวัดขอนแก่น

                5.1.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาผลงาน ได้รับการยกย่องชมเชย และการยอมรับจากสังคม

                5.1.3 นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานไม่เบื่อหน่าย

                5.1.4 นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการคิดค้นมาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้

                5.1.5 นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการคิดวิเคราะห์

                5.1.6 นักเรียนได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับการคิดค้นสูตรคำนวณด้านเทคโนโลยี

                5.1.7 นักเรียนได้รับการเติมเต็มตามศักยภาพ

                5.1.8 นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมควบคู่ไปในขณะเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน

        5.2 สรุปภาพรวมที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม

                 5.2.1 โรงเรียนมีมาตรฐานการจัดการเรียนรู้สูงขึ้นและได้รับการยกย่อง

                5.2.2 ครูได้รับการพัฒนาและมีสื่อนวัตกรรมช่วยในการจัดการเรียนรู้

                5.2.3 นักเรียนเกิดกระบวนการคิดผ่านการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

                5.2.4 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสามารถด้านทักษะคอมพิวเตอร์มีความพึงพอใจอย่างยิ่ง

                5.2.5 เกิดการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในและนอกองค์กร โดยบริษัท ไมโครซอฟท์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ได้นำผลงานไปเผยแพร่ที่เว็บ http://www.pil.in.th

      5.3   การพัฒนาสื่อนวัตกรรม

                   สามารถที่จะปรับปรุง พัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ใช้เป็นสื่อนวัตกรรมที่หลากหลาย บูรณาการได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้…

Advertisements

2 responses to this post.

  1. ศึกษาแล้วคะดีมาก ขออนุญาตนำไปใช้นะคะ

    ตอบกลับ

  2. อาจาย์ปรับปรุงและแก้ไขให้เข้ากับสภาพการจัดการเรียนการสอนได้เลยนะคะ เดี๋ยวเพิ่มนวัตกรรมอีกอาจารย์ Post เข้ามาแล้วนำไปปรับใช้ได้เลย ให้คำติชมและแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

    ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: